Betingelser

Denne avtalen beskriver og regulerer generelle vilkår mellom Norwegian Adventure Company AS (NAC / vi) som reisearrangør, og den / de som inngår avtale med NAC i henhold til bestillingsbekreftelse (gjest). Avtalen kan gjelde både enkeltprodukter og pakkereiser. Legg merke til at spesifikke vilkår for cruise-relaterte produkter er beskrevet i eget kapittel.

Generell informasjon

NAC (reisearrangør)

Norwegian Adventure Company (NAC), Parkgata 12B, N-8300 Svolvær, organisasjonsnummer 991941495, er ansvarlig for alle bookinger og transaksjoner som gjøres gjennom selskapets nettside, bookingløsning eller ved betaling av tilsendt faktura fra NAC. Som selger står NAC ansvarlig overfor gjesten for det denne har krav på i henhold til avtalen. Som arrangør har NAC plikt å sende skriftlig bekreftelse på bestillingen til gjesten, samt andre nødvendige reisedokumenter. NAC har kun ansvar for reisen som beskrevet av NAC. Skulle avtaler skje mellom tredjepart og kjøper, skal avtalen gjøres skriftlig. Alle kundedata oppbevares etter norsk lov og ingen personlige data vil bli solgt videre til en tredjepart. 

NAC sine underleverandører (tredjepart)

NAC er ansvarlig for at underleverandører får betalt for det gjesten har bestilt gjennom NAC. Underleverandører er ansvarlige for sin del av programmet, herunder omfattende forsikringer, tillatelser, utstyr, sikkerhetsvurderinger, bemanning og annet, og for å overholde de til enhver tid gjeldende lover og regler som får anvendelse for underleverandøren. 

Bestiller og gjest

Bestiller er ansvarlig for at alle gjester i reisefølget er gjort kjent med betingelsene gitt i dette dokumentet. Bestiller må ha fylt 18 år på bestillingstidspunktet. Minimumsaldergrense i følge med voksen er 16 år på flere av NACs opplevelser. Dersom fravikelse fra aldersgrense må dette forespørres NAC skriftlig før bestilling, og sees opp mot type opplevelse som bookes.  Gjesten er ansvarlig for å møte opp til riktig tid, dato og sted for å gjennomføre avtalen, samt skriftlig informere om eventuelle endringer og/eller tilpasninger. Bestiller er ansvarlig for å gi nødvendig og riktig informasjon til NAC i henhold til NAC sitt skriftlige kommuniserte behov.   

Avtalen

Med avtalen menes de gjensidig forpliktelser mellom gjest og tilbyder som oppstår når bestillingsbekreftelse foreligger.

Bestilling/reservasjon

Når er en reservasjon bindene? 

En reservasjon er bindende så snart en bestillingsreferanse er tildelt gjesten, og et eventuelt depositum er betalt dersom produktet som bookes krever dette.  Det er gjestens ansvar å kontrollere at ankomst og avreisedato samt andre relevante detaljer for bestillingen er korrekt.

Betalingsvilkår

Vår betalingstjeneste-leverandør er ansvarlig for at kredittkortnumre og -koder håndteres på en sikkerhetsmessig måte i henhold til kravene som er definert i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).  

Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK). Betaling kan gjøres med kort (debet og kreditt), samt Vipps for norske gjester. Faktura tilbys på forespørsel for grupper over 10 personer. 

Når du har bedt om bekreftelse på din bestilling vil betaling forfalle som følger:  

  • Hvis du bestiller 90 dager eller mer før planlagt reisedato betaler du et depositum på 10%. Ved betaling med kort gjøres dette på bestillingstidspunkt, ved faktura er forfall 10 dager etter bestillingstidspunkt.  

  • Resterende 90 % av reisen forfaller 90 dager før din planlagte reisedato.  

  • Hvis du bestiller mindre enn 90 dager før din planlagte avreisedato betaler du hele summen ved bestillingstidspunkt.  

Endring av pris

Vi forbeholder oss retten til å endre prisen på usolgte reisearrangementer til enhver tid og til å rette feil i prisene på bekreftede reiser. Du vil bli informert om gjeldende pris på det reisearrangementet du ønsker å bestille før din bestilling bekreftes og avtalen inngås. Vi forbeholder oss også retten til å øke prisen på bekreftede reisearrangementer utelukkende for å tillate økninger som er en direkte konsekvens av endringer i: 

  1.  prisen på transporten av gjestene som skyldes prisen på drivstoff eller andre energikilder, 

  1. nivået på avgifter, skatter eller gebyrer som skal betales for tjenester som gjelder for reisearrangementet, og 

  1.  valutakurser av betydning for reisearrangementet. 

Slike endringer kan inkludere, men er ikke begrenset til, endringer i flyselskapets kostnader som inngår i våre kontrakter med flyselskapene (og deres agenter) og andre transportleverandører. 

Du vil bli belastet for beløpet for en eventuell økning i samsvar med denne bestemmelsen. Dersom dette betyr at prisen på ditt reisearrangement (eksklusive forsikringspremier, endringsgebyrer og/eller ytterligere tilleggstjenester eller reisearrangementer) øker med mer enn 8 % anses dette som en vesentlig endring og du har mulighetene som beskrevet under vesentlig endring av avtalen

Avbestilling, endring og refusjon

Avbestillings- og endringsvilkårene er tilpasset den økonomiske risikoen i hvert produkt. Det  anbefales derfor at du leser nøye og at du har reiseforsikring tilpasset det produktet du ønsker å gjennomføre, og som dekker utgiftene dine dersom noe uforutsett hindrer deg i å delta.  

Alle endringsforespørsler og avbestillinger skal gjøres skriftlig til info@nac.as, med mindre det er en endringsmulighet direkte i bookingløsningen på det spesifikke produktet. Husk alltid å oppgi bestillingsreferansen i korrespondanse med NAC. 

Reiser og produkter som er bestilt på kampanjepris refunderes ikke.  

Endring

Dersom gjesten ønsker å endre reisearrangementet etter reisen er bekreftet, vil vi gjøre vårt ytterste for å imøtekomme ønsket, men vi kan ikke garantere at det vil være mulig.  

Endringsforespørsel må fremsettes skriftlig av bestiller. Et administrativt endringsgebyr på NOK 500 per person vil påløpe på alle produkter med varighet over en dag. Ytterligere omkostninger som direkte pådras av tredjepart (eks. flyselskaper krever gebyr for billettendringer) vil komme i tillegg, disse øker normalt sett desto nærmere reisedato. Dersom endringen medfører avbestilling og ny bestilling av enkelte elementer i pakken vil denne kostnaden tilfalle gjesten.  

Dagstur – opp til en dags varighet

Eksempel på produkter: havørnsafari, fisketurer, kajakk og surfing.  

Endringsgebyr

I henhold til våre underleverandører.  

Avbestilling av gjest

Antall dager/timer før gjennomføring 

Refusjon 

Betaling/gebyr 

14 dager eller mer 

100% 

Ingen gebyr eller iht våre underleverandørers betingelser 

48 timer eller mer 

50 % 

 

48 timer eller mindre 

0% 

 

Kyst-cruise – to-dagers varighet (eller lengre) på NAC skip

Eksempel på produkter; Arctic Haute Route og Lofoten Coastal Cruise.  

Endring

Eksempler: lugarkategori, navn på gjest, seilingsdato og tilsvarende.  

Avbestilling av gjest 

Dager før første dag av opplevelsen 

Refusjon 

Betaling/gebyr 

180 dager eller mer 

90% 

10% ikke-refunderbar depositum  

150 til 179 dager 

40% 

60% av total sum  

120 til 149 dager 

20% 

80 % av total sum  

90 til 119 dager 

10% 

90 % av total sum  

Mindre enn 90 dager 

0% 

100 % av total sum 

Produkt eller arrangement på en bestemt lokasjon – to-dagers varighet eller mer

Eksempel på produkt: Toppturweekend i Lofoten, Arktisk og kyst-rundtur, Lofoten RAW, Tromsø RAW, Svalbard RAW, Bergen & The Fjords RAW 

Avbestillingsvilkårene er tilpasset den økonomiske risikoen vi har i produktet. Vi anbefaler at du leser nøye og at du har reiseforsikring som dekker utgiftene dine dersom noe uforutsett hindrer deg i å delta.  

Endring

Eksempler: romkategori, navn på gjest, dato og tilsvarende.  

Avbestilling av gjest 

Dager før første dag av opplevelsen 

Refusjon 

Betaling/avbestillingsgebyr 

180 dager eller mer 

90% 

10% ikke-refunderbar depositum 

150 til 179 dager 

50% 

50% av total sum  

120 til 149 dager 

30% 

70% av total sum 

90 til 119 dager 

10% 

90 % av total sum  

Mindre enn 90 dager 

0% 

100 % av total sum 

Generelle vilkår

Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å levere en best mulig opplevelse for våre gjester. Det vil likevel kunne oppstå tilfeller hvor vi må gjøre endringer, da opplevelsene våre er satt sammen av leveranser av ulike aktører. Dersom en av våre underleverandører ikke kan levere etter avtale vil vi søke å erstatte det gjeldende produktet til et tilsvarende i samme standard. Vi vil gjøre vårt ytterste for å varsle gjesten skriftlig om alle endringer så snart det er praktisk mulig. Vi vil ikke ha erstatningsansvar overfor gjesten for mindre endringer.  

Vesentlig endring av avtalen

Dersom det foreligger vesentlige endringer av arrangementet som følge av forhold NAC har kontroll over, eller en prisøkning på minimum 8% vil gjesten kunne velge en av de undernevnte mulighetene: 

(a) endre reisearrangement til et annet reisearrangement hvis vi er i stand til å tilby dette. Dette kan både være å endre dato og beholde produkt eller arrangement, eller endre produkt og arrangement. Dersom det alternative reisearrangementet er av tilsvarende eller høyere kvalitet, må du ikke betale mer. Dersom det alternative reisearrangementet er av lavere kvalitet, vil du få refundert prisforskjellen. 

(b) avbestille ditt reisearrangement og motta full refusjon av alle beløp som er betalt til oss i henhold til avtalen. Eventuelle forsikringspremier, som er betalt i henhold til og eventuelle endringsgebyrer og/eller tilleggstjenester eller reisearrangementer refunderes ikke. Skulle du ønske å avbestille grunnet prisøkning på 8% eller mer, må du utøve din rett til å gjøre det innen 7 dager fra datoen for fakturaen vi sender deg som viser prisøkningen. 

Skulle prisen på reisearrangementet gå ned på grunn av endringer i punkt (i) - (iii) ovenfor vil du få reduksjonen tilbakebetalt. 

Vi gjør oppmerksom på at reisearrangementer ikke alltid er kjøpt i lokal valuta og derfor kan noen tilsynelatende endringer i punktene (i) – (iii) ovenfor likevel ikke ha noen innvirkning på prisen på reisearrangementet ditt. 

Prisen på ditt bekreftede reisearrangement vil ikke bli endret nærmere avreise enn 30 dager. 

Produktbeskrivelsens gyldighet

Beskrivelse av din reise på nettside, magasin/ brosjyre og bookingløsning for ditt reisearrangement kan ha blitt endret etter utgivelse, og detaljene og prisene for reisearrangementet kan derfor ha blitt oppdatert. Enkelte hotell-/skipfasiliteter kan kanskje ikke lenger være tilgjengelige. Selv om denne brosjyren inneholder bilder og beskrivelser av lokalt dyreliv eller nordlys, er det ingen garanti for observasjoner. 

Spesielle vilkår

Force Majeur 

 Med mindre annet er uttrykkelig angitt i disse bestillingsbetingelsene, vil vi ikke være ansvarlige for å utbetale  erstatning dersom våre kontraktsforpliktelser påvirkes av force majeure – hendelser («uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter»), som betyr enhver hendelse utenfor vår kontroll, hvor følgende av denne ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak hadde blitt tatt. Eksempler på slike hendelser er krigføring og terrorhandlinger (og trussel om det), borgerkrig, betydelige farer for menneskers helse som utbrudd av alvorlig sykdom ved reisemålet (pandemier som Covid, mv), eller naturkatastrofer som flom, jordskjelv eller værforhold, som gjør det umulig å reise trygt til eller å oppholde seg på reisemålet, handlinger utført av statlige eller andre nasjonale eller lokale myndigheter herunder havne- eller elvemyndigheter, arbeidskonflikter, streik, lockout naturkatastrofer, atomulykker, brann, kjemiske eller biologiske ulykker, uunngåelige tekniske problemer med transport, og alle lignende hendelser utenfor vår eller den involverte leverandørens kontroll. 

Forsikring, erstatning og garanti

NAC er ikke erstatningsansvarlig dersom gjester ikke kan gjennomføre reisen som planlagt uansett årsak. I tilfelle sykdom, tap av eller skade på reisegods, ulykke, erstatningsansvar og lignende, anbefaler vi alle våre kunder å sørge for gode forsikringsavtaler (reiseforsikring) før reisen. For våre aktive reiser; topptur på ski, vandring, sykling, klatring, brevandring, mv, anbefaler vi våre kunder om en utvidet aktivitetsforsikring fra sitt forsikringsselskap. 

 Vi oppfordrer også våre gjester å sjekke at de innehar gyldig forsikring som dekker alle dine personlige behov, inkludert eksisterende medisinske tilstander, avbestillingsgebyrer, medisinske utgifter og hjemreise i tilfelle av ulykke eller sykdom.  

Erstatning ved mangler

Dersom det foreligger mangler ved produktet, altså en betydelig differanse mellom hvordan produktet er beskrevet i produktinformasjon og hva som er levert av NAC vil et fornuftig prisavslag bli gitt gjesten. Dersom gjesten oppdager et slikt forhold skal det formidles skriftlig til NAC så raskt som realistisk mulig. Dette gjelder kun når mangelen skyldes forhold som NAC bør ha kontroll over. NAC gir ikke prisavslag ved mangler som skyldes Force Majeur eller når gjesten selv er skyld i mangelen.  

Reisegarantifondet

Norwegian Adventure Company er medlem av den norske reisegarantiordningen, Reisegarantifondet, som etter omstendighetene vil gi deg dekning i det usannsynlige tilfelle at Norwegian Adventure Company skulle være insolvente. Reisegarantifondet har organisasjons nr. 975 421 333. Henvendelser til fondet kan gjøres ved vanlig post (Reisegarantifondet, Postboks 1807 Vika, 0123 Oslo, Norge, e-post: firmapost@rgf.no). Nærmere opplysninger finnes på Reisegarantifondets hjemmeside (https://www.rgf.no/). Når du bestiller en pakkereise eller en sammensatt reise hos NAC som privatperson er du som et utgangspunkt dekket av Reisegarantifondet. Hvis du bestiller annet enn en pakkereise eller sammensatt reise av oss vil du ikke være dekket av Reisegarantifondet. For bedrifter og bedriftsarrangement gjelder egne avtaler. Vi ber deg kontakte oss ved behov for ytterligere informasjon. 

Spesielle vilkår

Spesielle tilpasninger

NAC har som målsetning å levere opplevelser til alle, dette innebærer også personer med nedsatt mobilitet og andre utfordringer. Likevel er ikke alle våre produkter tilpasset personer med mobilitetsutfordringer da sikkerhetshensyn alltid vil være vår øverste prioritet. Les derfor produktinformasjon nøye for å se om produktet har den nødvendige tilpasningen. Ta kontakt med NAC ved spørsmål om et produkt kan tilpasses.  

Spesielle tilpasninger på skip

Alle produkter hvor båt er benyttet må sikkerhetskrav fastsatt av internasjonal, europeisk, nasjonal lovgivning eller skipets flaggstat være oppfylt. Videre må skipets begrensninger følges, herunder sikkerhetskrav knyttet til passasjerenes egnethet til å oppholde seg om bord. Egnethet vil alltid måles ut ifra et scenario med nødsituasjon og hvorvidt skipet ivaretar sikkerheten til personer med spesielle behov, samt at passasjerers tilstand og oppførsel ikke går utover egen eller andres sikkerhet. Det er skipet benyttet i hvert produkt som avgjør hvorvidt personer med behov for spesielle tilpasninger kan delta. Tilstrekkelig informasjon om dette skal finnes på produktinformasjonen til hvert produkt. Dersom denne informasjonen er uklar, eller spørsmål vedrørende gjestens behov ikke er beskrevet ber vi dere ta kontakt med NAC.  

Dokumentasjon

 Vi forbeholder oss retten til å kreve at passasjerer skal fremlegge legeerklæring som dokumentasjon på deres evne til å delta på reisearrangementet slik at vi kan vurdere om sikkerheten til passasjeren blir tilstrekkelig ivaretatt i samsvar med gjeldende internasjonal, europeisk, nasjonal eller flaggstats lovgivning. Hvis vi anser det nødvendig, har vi også rett til å kreve at passasjeren avleverer et spørreskjema om helse før deltakelse på arrangement. 

Vår rett

Hvis ; kapteinen på skipet, lead guide, vertskap eller vår utpekte medisinske representant, av sikkerhets- eller medisinske hensyn, eller en annen formell årsak, mener at en passasjer tross rimelige bestrebelser ikke er egnet til å reise, sannsynligvis vil utgjøre en sikkerhetsrisiko, eller sannsynligvis vil bli nektet/ikke vil få tillatelse til å gå i land/ delta på turer i en eventuell havn på reisen, eller sannsynligvis vil gjøre oss ansvarlig for underhold, støtte eller hjemsendelse av passasjeren, så er både vi og overnevnte berettiget til å: 

(i) Nekte gjesten å gå om bord i hvilken som helst havn, 

(ii) Sette gjesten i land i en hvilken som helst havn, 

(iii) Overføre gjesten til en annen køye eller lugar, 

(iv) Dersom vår utpekte medisinske representant anser det for å være hensiktsmessig, å plassere eller å begrense gjestens bevegelsesfrihet eller å overføre gjesten til en helseinstitusjon i enhver havn for gjestens regning og risiko, og 

(v) Gi førstehjelp, legemiddel, medisin eller annet stoff forutsatt at NACs representant og/eller kaptein mener at slike trinn er nødvendige. 

Dersom en gjest blir nektet å gå om bord/ eller delta på tur av sikkerhetsmessige årsaker og/eller manglende egnethet til å reise, vil hverken NAC eller skipet være ansvarlig for tap eller utgifter som gjesten pådrar seg som følge av dette, og gjesten har heller ikke krav på erstatning fra NAC eller skipet, se likevel under vedrørende gjester med redusert mobilitet.  

Redusert mobilitet

Gjester som trenger hjelp og/eller har spesielle forespørsler eller behøver spesielle fasiliteter eller utstyr med hensyn til overnatting, sitteplasser eller tjenester, eller trenger å ta med medisinsk utstyr om bord, må varsle oss om dette når de bestiller. 

Gravide

Vi anbefaler på det sterkeste at gravide rådfører seg med lege før en reise med oss i alle faser av graviditeten. Gravide som er i svangerskapets uke 23 eller tidligere på reisens siste dag skal fremvise legeerklæring som dokumentasjon på sin egnethet for å reise. Skipet kan av sikkerhetsgrunner ikke frakte gravide gjester som er i svangerskapets uke 24 eller senere på reisens siste dag. 

Tidspunkter og eventuelle forsinkelser

Oppgitte tidspunkter for avganger er kun estimater og kan ikke alltid garanteres, selv om de fremgår av billettene. Det kan forekomme endringer på grunn av myndighetskrav, værforhold, vedlikehold eller tekniske årsaker eller gjestenes evne til å sjekke inn og gå om bord i tide. Visse forsinkelser kan ikke unngås, men i slike situasjoner vil vi i samarbeid med våre lokale agenter eller representanter forsøke å sikre din komfort så lenge forsinkelsen varer. 

Pass, visum og immigrasjonskrav

Det er ditt ansvar å sjekke og oppfylle kravene til pass, visum, helse og immigrasjon som gjelder for din reise. Eksempelvis kreves pass ved avreise også for norske gjester til Svalbard. Vi kan kun gi deg generell informasjon om slike forhold. Du må sjekke kravene som gjelder for din egen situasjon med de aktuelle ambassader og/eller konsulater samt din egen lege ved behov. Gjeldende krav kan endres, og du må sjekke den oppdaterte situasjonen i god tid før avreise. 

De fleste land krever nå at passet ditt må være gyldig i minst 6 måneder etter planlagt returdato for din reise. Hvis passet ditt utløper om mindre enn ett år, bør du sjekke med ambassaden til landet du skal besøke. For ytterligere informasjon, viser vi https://www.politiet.no/tjenester/pass/ut-a-reise/. For reiser i EØS må du søke om å få utstedt europeisk helsetrygdkort (EHIC) før avreisen. For ytterligere informasjon viser vi til https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort

Oppdatert reiserådgiving og helseanbefalinger (herunder om anbefalte vaksiner) kan fås fra Utenriksdepartementet ved å besøke https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/# samt linker som er tilgjengelig på dette nettstedet. 

Reisende uten norsk pass, herunder andre EØS borgere, må rådføre seg med ambassade eller konsulat for de(t) land(ene) som disse skal reise til/gjennom for informasjon om pass- og visumkrav. 

Vi påtar oss ikke ansvar dersom du ikke kan reise, eller pådrar deg eventuelle andre tap som følge av at du ikke oppfyller eventuelle pass- visum, - immigrasjonskrav eller helseanbefalinger. Du samtykker også i at du vil refundere oss for eventuelle bøter eller andre kostnader som vi pådrar oss som følge av at du ikke overholder slike krav og anbefalinger. 

Klageprosedyre

Hvis det oppstår et problem under eller i forbindelse med reisearrangementet, må du straks melde fra om dette om bord i skipet, eller til NAC kontaktperson på det reisearrangementet, eller til det aktuelle flyselskapet, bakkemannskap, hotellbestyrer eller annen leverandør, slik at de straks kan begynne å utbedre forholdet. Dersom et problem ikke kan løses på det aktuelle tidspunktet, og du derfor ønsker å klage til oss, må du sende oss en fullstendig skriftlig beskrivelse innen 28 dager etter din hjemkomst. Du er også forpliktet til, så vidt mulig, å begrense tap og ulemper du måtte bli påført som følge av forholdet. Dersom du unnlater å foreta deg én eller flere av slike handlinger, så vil dette forringe vår mulighet til å løse ditt problem/eller til å undersøke det fullt ut. Som følge av dette vil enhver rett du ellers måtte ha til erstatning etter omstendighetene falle bort eller bli vesentlig redusert. 

Avslag på en klage som gjelder en pakkereise som er omfattet av lov om pakkereiser og reisegaranti mv. kan bringes inn for Pakkereisenemda. Vi viser i den forbindelse til Pakkereisenemdas hjemmeside (https://reiselivsforum.no/web/klageinformasjon/pakkereise/). Avgjørelser truffet av Pakkereisenemda kan bringes inn for de norske domstoler som nærmere bestemt nedenfor. 

Der ombordstigningshavnen for seilingen din ligger i det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet («EØS»), må eventuelle klager knyttet til EU-forordning nr. 1177/2010 om gjesters rettigheter ved sjøreiser eller reiser i indre farvann av 24. november 2010 sendes skriftlig til oss senest 2 måneder etter hjemkomst eller datoen hvor den aktuelle klageberettigede tjenesten ble levert. Vi vil gi deg endelig svar innen 2 måneder. Du må gi oss alle detaljer slik at det er mulig for oss å behandle din klage. Dersom du ønsker å klage på vår avgjørelse, kan du klage til Transportklagenemda (https://reiselivsforum.no/web/klageinformasjon/baat/) eller annet nasjonalt klageorgan som er kompetent til å behandle klager knyttet til din seiling. Avgjørelser truffet av Transportklagenemda kan bringes inn for de norske domstoler som nærmere bestemt nedenfor. 

Erstatningsansvar etter konvensjonen om transport av gjester og deres bagasje til sjøs av 1974 og som endret i 1976 («Athen-konvensjonen») eller EU-forordning nr. 392/2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker ifm. transport av gjester til sjøs («EU-forordning 392/2009»), herunder krav i anledning en gjests død eller skade eller forsvinning og skade på bagasje, foreldes innen to år fra avstigningstidspunktet eller det tidspunkt, hvor avstigning skulle ha funnet sted og for øvrig etter reglene i Athen-konvensjonens art. 16. 

Enhver tvist, som måtte oppstå i forbindelse med Kontrakten, herunder tvister vedrørende Kontraktens eksistens eller gyldighet, skal avgjøres ved domstolene i Norge. Når det gjelder klager som kan behandles ved klage til oss eller til de klageorganer som er beskrevet ovenfor, så må disse klagemulighetene benyttes fullt ut før en rettsak kan anlegges ved domstolene og forutsatt at betingelsene for dette for øvrig er oppfylt. 

Bærekraft

Vi er opptatt av å skape bærekraftige opplevelser i samspill med lokalmiljøet, naturen og sammen med våre gjester og samarbeidspartnere. Les mer om NAC og bærekraft på våre nettsider https://www.norwegianadventurecompany.com/okoturisme-og-baerekraft

Opplevelser for alle

NAC er opptatt av mangfold, og ønsker å skape opplevelser som forandrer deg - for alle. Dersom du som gjest, eller en i reisefølget ditt har utfordringer som krever spesielle tilpasninger, ta kontakt med oss! 

Vi vil gjøre vårt ytterste for å tilpasse våre opplevelser i forhold til våre gjesters behov. Dersom det ikke er mulig på gjeldende produkt, kan gjester innspill gi oss nødvendige innspill, slik at vi vi kan tilby dette på sikt.  

Personvern og GDPR

Kun personopplysninger nødvendig for gjennomføring av reisearrangementet samles inn av NAC. Du vil ved gjennomføring av din booking bli forespurt om du ønsker å motta øvrige tilbud og informasjon fra NAC, og krysser av for dette dersom det er ønskelig. Enkelte opplysninger som allergier vil kunne bli delt med underleverandører der det er relevant for gjennomføringen av reisearrangementet. Med gjennomføring menes også informasjonsdeling mellom NAC og gjest i forkant og etterkant av reisearrangementet. Ingen opplysninger vil bli solgt til tredjepart. Utover overnevnte behandles data i henhold til EU/EØS regelverk, samt norsk lovgivning.  

Gjestevurderinger

NAC ønsker våre gjesters tilbakemeldinger når opplevelsen er gjennomført, slik at vi kan jobbe med kontinuerlig forbedring av våre tjenester og produkter. Du vil i etterkant av din opplevelse motta en gjesteundersøkelse per SMS eller e-post, som vi setter pris på om du har du har anledning til å besvare. Om du i tillegg har mulighet å gi oss et “review” på vår TripAdvisor profil setter vi også stor pris på dette. På forhånd tusen takk for at du hjelper oss å bli bedre.  

Foto og promotering

NAC forbeholder seg retten til å samle fotomateriale ved gjennomføring av NAC produkter. Fotomateriale vil kunne bli brukt i sosiale medier og mindre kampanjer for å fremme NAC sine produkter. Gjesten har rett til å avstå fra å bli avbildet gjennom avkryssing i bestillingen.

Proud sponsors

Norwegian Adventure Company
Arctic Adventure Club

Bli med på reisen!

Abonner på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert på "the latest and greatest" innen opplevelsesturer.