Betalingsbetingelser og reisevilkår

Her følger Norwegian Adventure Company AS (NAC) sine betingelser for reiser booket gjennom selskapet. Vi ber deg vennligst lese betingelsene nøye da disse vil være bindende for din reisebestilling.

Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser (”Pakkereiseloven”) og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven (”Forskriftene”), og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Pakkereiseloven. Kunder som ellers ville falt inn under definisjonen for pakkereiser, men som reiser helt eller i det vesentlige i forbindelse med forretningsdrift, forskning eller profesjonelle konkurranser, faller likevel ikke inn under definisjonen i pakkereiseloven. Reiser som ikke defineres som en pakkereise følger sjølovens bestemmelser, se egne vilkår.

Kontrakt

Din kontraktspartner er Norwegian Adventure Company AS (NAC). Kontrakten er å anse som bindende idet du eller ditt reisebyrå ber NAC om å bekrefte bestillingen. NAC er da ansvarlig for å levere de produkter/arrangementer du har bestilt, samtidig som du blir økonomisk ansvarlig for bestillingen. I det øyeblikk du gjør en bestilling, bekrefter du samtidig at du har myndighet til å akseptere på vegne av deg selv og eventuelt reisefølge. Du aksepterer ansvar for at innbetaling skjer til NAC for samtlige reisende i ditt følge.

Du er selv ansvarlig for å påse at reservasjonen er i samsvar med bestilling. Som bestiller plikter du også å tilse at navn på alle dokumenter er korrekt i henhold til pass for alle reisende i ditt følge. Du vil også være ansvarlig for at samtlige i ditt reisefølge blir holdt fullt informert om hva som er bestilt og om eventuelle endringer. Dersom du bestiller din reise via en agent/reisebyrå, skal all kommunikasjon foregå via agenten/reisebyrået. Merk at reisebyrå/agenter kan ha tilleggsvilkår som du vil være bundet av, ved bestilling av reiser via dem. Oppgi alltid ditt bestillingsnummer ved henvendelser til NAC. Innbetalinger som foretas til agent/reisebyrå blir alltid mottatt på vegne av NAC

Garanti

NAC stiller til enhver tid den lovbestemte garanti for pakkereiser til: Reisegarantifondet, Postboks 227, N-4001 Stavanger

Betaling

Når du har bedt NAC om å bekrefte din bestilling forfaller reisen til betaling som følgende:

  • Dersom bestillingen foretas mer enn 90 dager før avreise må minimum depositum på 40% av reisens totale kostnad innbetales. Du kan selvfølgelig betale hele reisen ved booking. Reisens fulle pris må være innbetalt senest 90 dager før avreise.
  • Ved bestilling mindre enn 90 dager før avreise, forfaller reisens fulle pris umiddelbart.
  • Hvis reisen ikke betales ved forfall, forbeholder NAC seg retten til å kansellere bestillingen, beholde innbetalt depositum og kreve avbestillingsgebyr i henhold til avbestillingsregler gitt i punkt 6. Reisedokumenter vil bli utsendt straks NAC har mottatt din innbetaling, normalt senest 30 dager før avreise.
  • Ved bestilling via vår online booking løsning vil alle reservasjoner med en totalsum på under 15.000 NOK måtte betales ved bestilling. OBS! Ved spesialkampanjer forfaller totalfaktura for reisen umiddelbart etter bestilling. Dersom du ikke betaler med kort, men ønsker tilsendt faktura, beregnes kr 50,- i fakturagebyr.

Priser

Korrekt pris på reisen oppgis før bestillingen bekreftes. NAC forbeholder seg retten til å endre prisene. Prisforhøyelse kan kun skje som følge av endringer i transportomkostninger, skatter, avgifter, gebyrer eller evt. valutakurser som er oppgitt. Ved prisforhøyelse som medfører en økning på mer enn 10 % vil du ha rett til vederlagsfritt å avbestille din reise, med full refusjonsrett av alle innbetalte beløp. Dersom du ønsker å avbestille som nevnt må melding om dette være mottatt av NAC senest 14 dager etter faktura dato for ny faktura som viser prisøkningen. Merk at arrangementer som er del av reisen ikke alltid er kjøpt i lokal valuta og vil dermed ikke få tilsvarende endringer som får betydning på prisen. Eventuelle rabatter gis ikke etterskuddsvis.

Endringer av navn / kunde i bestilling

Dersom du ønsker å endre din reise etter at vi har bekreftet, vil vi gjøre vårt ytterste for å oppfylle dette. Vi ber om forståelse for at dette ikke alltid er mulig. Forespørsel om endringer skal fortrinnsvis sendes skriftlig til NAC, eller pr e-post til: info@norwegianadventurecompany.com

Kunden har rett til å overdra reisen til en person som oppfyller alle vilkårene i avtalen dersom han / hun selv er forhindret fra å delta. Den som overdrar reisen og den som får reisen overdratt til seg vil være solidarisk ansvarlig for innbetaling av restbeløpet og evt. gebyrer og tilleggskostnader som følge av endringen.

Ønsker om endringer i bestillingen kan fremmes (selv etter at bekreftelsesfakturaen er utstedt) mot et administrasjonsgebyr pr. person pr. endring. Ekstrakostnader som kan oppstå som en konsekvens av endringen vil bli belastet passasjeren.

Dersom du endrer din bestilling mer enn 35 dager før avreise: NOK 300, samt eventuelle tilleggs-kostnader som NAC pådrar seg for å utføre endringen.

Endringer ved mindre enn 35 dager før avreise: Avbestillingsgebyr (10%) samt endregebyr, NOK 300. Det er ikke mulig å endre en eksisterende booking til et spesialtilbud.

Avbestilling

Du eller noen i ditt reisefølge har til enhver tid rett til å avbestille reisen mot gebyr. Alle avbestillinger må gjøres skriftlig av den som har bestilt reisen. Avbestillingsdato er den dato NAC mottar avbestillingen.

Avbestillingsomkostninger avregnes etter følgende satser for individuelt reisende:

Dager før avreise: Avbestillingsgebyr i prosent av reisens totale pris.

Mer enn 90 dager før: Gebyr tilsvarende depositum

90-60 dager før: 70%

59-30 dager før: 80%

29-14 dager før: 90%

Mindre enn 14 dager før: 100%

Ved avbestilling av en eller flere personer i samme lugar, forbeholder NAC seg retten til å endre lugartildeling for gjenstående person(er). Ved bytting til ny lugar endres prisen tilsvarende.

Dersom kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter knyttet til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter falle bort dersom noen i reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling vil NAC refundere den andel av den avtalte/betalte pris til den/de som avbestiller, samt kreve inn eventuell mer pris som følge av bortfall av rabatter knyttet til antall reisende. Den som av kansellerer må betale avbestillingsgebyr.

Ved avbestilling av reiser bestilt på kampanjepris, vil det komme et kanselleringsgebyr på 100%, dersom annet ikke er avtalt.

Hvis du må avbestille din reise av årsaker som dekkes av din forsikring må du selv søke ditt forsikringsselskap om refusjon av avbestillings-gebyret. Forsikringspremie refunderes ikke.

Agenter og turoperatører henvises til Agentavtaler.

Kansellering/endring av Norwegian Adventure Company AS (NAC)

NAC forbeholder oss retten til når som helst å endre opplysninger og korrigere eventuelle feil i informasjonen som er gitt eller i fakturaer. Dersom endringer er blitt foretatt før du har gjort din bestilling, plikter vi å opplyse om slike før vi bekrefter plass. NAC forbeholder oss retten i noen tilfeller til å kansellere din reise dersom et forutsatt minimumsantall deltakere ikke er oppnådd og reisen ikke er forsvarlig å gjennomføre av kommersielle årsaker for NAC. Dette kan skje selv etter reisebekreftelser er utstedt, dog ikke senere enn 6 uker før avreise, med unntak av Force Majeure. Ved kansellering av reise av kommersielle årsaker refunderes innbetalte beløp for reisen til NAC. NAC er ikke ansvarlige for å erstatte øvrige reise-, transfer-, transport kostnader som ikke er bestilt gjennom NAC. NAC kan kansellere eller endre en reise uten erstatningsansvar forutsatt at vi kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor vår kontroll og som vi med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, herunder også havari, medisinsk evakuering/ilandsetting av crew eller passasjerer, og som hverken NAC selv eller noen vi er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av.

Reklamasjoner

Dersom den reisende mener å ha grunn til å klage på arrangementet, må forholdet påvises underveis for reiseleder, skipsmannskap, e.l. som vil søke å rette eventuelle feil. Du er også forpliktet til å minimere ditt tap så langt det lar seg gjøre. Dersom hendelsen ikke lar seg utbedre på stedet kan du sende inn en skriftlig klage. Eventuell skriftlig klage må fremsettes til reisebyrå hvor reisen er kjøpt eller til NAC senest 4 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. Klagen må inneholde informasjon om reservasjonsnummer, beskrivelse av hendelsen samt krav som fremsettes.

Vårt ansvar overfor deg

Vi begrenser ansvar for skader du eller noen i reisefølget ditt måtte bli påført i henhold til det som følger av relevante internasjonale konvensjoner herunder krav knyttet til dødsfall, personskade, forsinkelse for passasjerer og tap, skade på og forsinket bagasje. Enhver sak med utgangspunkt i luft- eller sjøtransport må anlegges innenfor toårsfristen som er fastsatt av Warszawa- og Montreal-konvensjonene eller Atenkonvensjonen, alt etter hva som er aktuelt. Rettslige skritt i forbindelse med krav som det ikke er angitt foreldelsesfrist for i internasjonale konvensjoner eller er angitt i Sjøloven, må tas innen ett år fra du går i land eller skulle ha gått i land. Transport av passasjerer, bagasje og kjøretøyer er underlagt bestemmelsene i Lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven), med endringer, og pakkereiser er underlagt bestemmelsene i Lov av 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser (pakkereiseloven).

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 261/2004 har du under visse omstendigheter rett på refusjon og/eller kompensasjon fra flyselskapet ditt ved nektet ombordstigning og ved innstilt eller vesentlig forsinket flyavgang, som du må forfølge flyselskapet for. Refusjon i slike tilfeller vil ikke automatisk gi deg rett til å få refundert noen av ferie kostnadene dine fra NAC. I tilfeller hvor en forsinkelse kan medføre rett til å kansellere en flyging, vil dette dessuten ikke automatisk gi deg rett til å kansellere eller motta refusjon for eventuelle andre arrangementer, selv om de kan ha blitt avtalt i forbindelse med flygingen din.

Skadesløshet

Når du bestiller reisearrangementer hos NAC, påtar du deg ansvaret for at du og reisefølget ditt opptrer slik at det ikke er til sjenanse for andre medpassasjerer eller kan medføre sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Dersom dine handlinger eller forsømmelser påfører skade på eiendom i tilveiebringelsen av de kontraktfestede arrangementene, eller forårsaker forsinkelse eller omdirigering av en flygning eller andre transportmidler, samtykker du i å holde oss helt skadesløse mot eventuelle krav (herunder arbeids-honorarer og juridiske kostnader) som fremsettes mot oss av eller på vegne av eieren av slik eiendom eller flyoperatøren eller operatøren av andre transportmidler. Skipskapteinen har myndighet over skipet og passasjerene til enhver tid når de går eller befinner seg om bord. Det vil ikke være noe erstatningsansvar fra vår eller noen av leverandørenes side for eventuell refusjon, kompensasjon eller kostnader pådratt på denne måten. Videre skal vi ha rett til å få dekket alle kostnader som følge av hendelsen der passasjeren er involvert.

I en hvilken som helst havn eller på et hvilket som helst sted har vi rett til å nekte å ta om bord og rett til å landsette passasjer, som ifølge skipets autoriserte personale kan bli nektet å gå i land på nye anløpssteder av lokale myndigheter, eller som kan lide av en smittsom eller infeksiøs sykdom, eller hvis nærvær kan være uheldig for passasjerenes eller mannskapets ve og vel. I tilfelle skipet eller enkeltpassasjerer er i karantene (passasjerer kan være nødt til å oppholde seg i lugaren eller som anvist av autorisert personale om bord dersom de eller en annen innkvartert person viser symptomer på slik sykdom eller kan bli ansett for å sette andre passasjerer i fare), har vi ikke erstatningsansvar for utgifter dette medfører, og i slike tilfeller som ovenfor vil det ikke være noen rett til refusjon eller kompensasjon, og vi har ikke noe erstatningsansvar for pådratte kostnader som følge av dette.

Alle passasjerer forsikrer om at de er skikket til å reise. NAC forbeholder seg retten til å kreve at alle passasjerer kan dokumentere dette, og selskapet kan ikke påta seg erstatningsansvar for situasjoner som eventuelt oppstår som følge av at det ikke er blitt opplyst om en tilstand eller funksjonshemning som forelå på forhånd. Passasjerer med fysiske eller psykiske funksjonshemninger eller andre tilstander som kan kreve spesiell assistanse, f.eks. bruk av vanlig eller motorisert rullestol, eller førerhund e.l., må underrette oss skriftlig om dette før bestilling gjøres. Våre produkter og seilaser er relatert til fysisk aktivitet ute i naturen. Dette betyr at våre konsepter og båter ikke er tilrettelagt for passasjerer som bruker rullestol eller kan trenge spesiell assistanse.

Dine spesifikke pass- og visa krav samt andre immigrasjonskrav er ditt eget ansvar og du må få avklart disse med de aktuelle ambassadene og/eller konsulatene. Vi påtar oss ikke noe ansvar i tilfelle du ikke kan reise på grunn av at du ikke oppfyller de nyeste kravene. Dersom du har gjort uavhengige reisearrangementer, er du ansvarlig for å gå om bord i skipet i god tid, uavhengig av eventuelle endringer i seilingstidspunkt og dato eller reiseruten. Vi kan ikke refundere penger som er betalt til oss, eller en tredjepart som opptrer på våre eller dine vegne, eller gi kompensasjon eller foreta andre utbetalinger når du, uansett grunn, ikke går om bord i skipet. Passasjerer som går i land, har selv ansvar for å gå om bord i skipet igjen før avgang fra havnen.

Forsikring

Vi anbefaler våre gjester og tegne avbestillingsforsikring i tilfelle sykdom og/eller reiseforsikring. For våre aktive opplevelsesprodukter, som eks. ski & sail, anbefaler vi gjester å sjekke at reiseforsikringen dekker sportsreiser som inkluderer off piste skikjøring.

Nettsiden

NAC tar forbehold om evt. skrivefeil, prisendringer og informasjon på våre nettsider.

Personvern

For å kunne behandle din reservasjon og kvalitetssikre leveransen har NAC behov for en del basisinformasjon. Dette gjelder for eksempel navn, adresse, mobiltelefon, epostadresse, eventuelle spesielle behov / diettbehov, allergier, etc. Vi tar alle forholdsregler for å sikre at slike opplysninger ikke skal kunne misbrukes. Likevel må vi om nødvendig gi informasjonen videre til andre under-leverandører som er involvert i dine reiseplaner. Dette gjelder for eksempel skip, hoteller, transportselskaper etc. Informasjonen kan også bli gitt til kredittselskaper og offentlige myndigheter som toll / immigrasjon dersom dette er påkrevet. Vi vil aldri gi denne type informasjon til personer eller selskap som ikke er direkte ansvarlig for del(er) av din reise. Dette gjelder spesielt sensitiv informasjon som du gir til oss, slik som detaljer om eventuelle funksjonshemninger, spesiell diett eller religiøse behov. Dersom du ikke samtykker i at vi formidler slik informasjon, forbeholder vi oss retten til å måtte avvise din bestilling. Vær oppmerksom på at dersom du foretar din bestilling hos en av våre agenter/reisebyrå, er det agentens personvernsrutiner som vil være gjeldende. NAC er ikke ansvarlig for personvern i andre selskaper.

Hvis du ønsker å få en kopi av den personlige informasjonen vi har registrert om deg, er du velkommen til å ta kontakt.

NAC kan i noen tilfeller også være interessert i å kontakte deg via post, e-post og / eller telefon, sms, med nyheter, informasjon, reisetilbud og evt. markedsundersøkelser. Hvis du ikke ønsker å bli kontaktet for slike formål ber vi deg melde fra til: info@norwegianadventurecompany.com

Hovedkontor

Norwegian Adventure Company AS
President Harbitz Gate 4
0259 Oslo
Norge

Generelt

Å samle inn personopplysninger i Norge er i hovedsak regulert av personopplysningsloven. Også andre rettskilder, som regnskapsloven, gir retningslinjer for hvordan slike opplysninger skal behandles.

NAC er opptatt av å beskytte alle personopplysninger gitt av kundene våre. Vi har derfor utformet følgende retningslinjer av respekt for kundens ønske om privatliv, og for å sikre at vi overholder personopplysningsloven og andre relevante lover og regler.

Databehandler – NAC

NAC er ansvarlig for all innsamling og behandling av kundenes personopplysninger. Daglig Leder har ansvar for å påse at dette håndtereres korrekt.

Formål

Personopplysninger brukes for kundeadministrasjon, fakturering og markedsføring, og for at NAC skal kunne levere de produktene og tjenesten kundene har bestilt.

I tillegg bruker vi informasjon om hvordan besøkende navigerer på nettsidene våre for å måle interessen for de ulike områdene, og generelt forbedre nettsidene.

Lovgrunnlag

NAC behandler personopplysninger for å utføre våre forpliktelser og ivareta sikkerheten til kundene våre i tråd med personopplysningsloven.

Type personopplysninger

NAC samler følgende personopplysninger om kundene våre: Personalia (navn, tittel, fødselsdato, nasjonalitet, språk og kjønn), kontaktinformasjon (adresse, mobiltelefonnummer og epostadresse), booking- og reiseinformasjon, handicap og allergier, passinformasjon (gjelder Explorer-reiser), pårørendeinformasjon, informasjon om kjøp foretatt om bord og kommunikasjon med kunden.

Hvor NAC samler data fra:

NAC samler informasjon om våre brukere gjennom tilsagn fra bruker, IP-adresser og cookies.

Kundeprofiler

Kundeprofiler består av informasjon NAC har samlet fra kunden, som navn, kontaktinformasjon, hvilke tjenester som er benyttet og tidligere kjøp. Kundeprofilene brukes for å ivareta kundeforholdet, forenkle bookingen for kunder som kommer igjen og som grunnlag for produktutvikling.

NAC sletter kundeprofiler når disse ikke har vært aktive på 10 år. Kunden regnes som inaktiv når vedkommende ikke har gjort noen bestillinger eller kjøp på 10 år, eller har takket nei til å motta markedsinformasjon. Kunder som ønsker sine profiler slettet på et tidligere tidspunkt, er velkomne til å kontakte NAC’s kundeservice.

Skanning av boardingkort/Cruisekort om bord

Kunder som handler om bord, blir bedt om å skanne boardingkortet/cruisekortet sitt. Hensikten er å samle informasjon for å kunne gjøre demografiske analyser og forbedre våre tilbud om bord. Denne informasjonen knyttes ikke til enkeltpersoner, og skanningen er frivillig så lenge kunden ikke bruker cruisekortet som betalingskort.

Dersom cruisekortet brukes som betalingskort, vil kjøpsinformasjon knyttes til kunden. Disse opplysningene brukes utelukkende for fakturainformasjon.

Telefonopptak og videoovervåking

NAC kan ta opp samtaler når kunder ringer for å bestille. Disse opptakene kan brukes som dokumentasjon på de avtaler som blir inngått, samt opplæring internt. Opptakene lagres i fem år.

NAC kan også bruke videoovervåking for å ivareta sikkerheten til alle om bord. Overvåkningsvideoer slettes etter sju dager, med mindre det har oppstått episoder som ulykker eller kriminelle handlinger.

Spørreundersøkelse etter reisen

I etterkant av reisen får alle kunder tilsendt et online evalueringsskjema som kan gi oss muligheten til å forbedre kundeopplevelsen. Det er frivillig å fylle ut skjemaet, og alle svar blir registrert anonymt. Undersøkelsen administreres av en tredjepart som ikke kan bruke kunders kontaktinformasjon til annet enn det spesifikke oppdraget.

Bruk av Internett

Bruk av Internett og IP-adresser

Internettbrukere etterlater seg elektroniske spor som viser hvilke sider de har besøkt. På NACs nettsider logger serveren automatisk besøkendes IP-adresser. En IP-adresse er et unikt nummer som automatisk tildeles datamaskinen når man bruker Internett. NAC bruker ikke disse opplysningene for å identifisere enkeltpersoner, men for å registrere hvor mye tid som er brukt inne på nettsidene våre.

Cookies

En cookie er en beskjed som sendes fra en webserver til datamaskinen der den lagres på harddisken. De aller fleste nettsider bruker slike cookies. NAC bruker cookies for å spore og lagre hva de besøkende på våre sider er interesserte i, for igjen å kunne tilby dem mer skreddersydde opplevelser når de kommer tilbake.

Cookies kan forbedre og forenkle brukeropplevelsen gjennom lagring av preferanser og passord, hjelper med å estimere antall besøkende på nettsidene og finne ut hvilke områder som er mest populære og får mest trafikk.

Nettbrukere kan stille inn sine nettleserpreferanser til å avvise alle cookies, men dette kan forsinke eller stoppe tilgang til deler av nettsidene. NAC bruker cookies som ikke inneholder personlig informasjon som kan identifisere enkeltpersoner.

Sikker dataoverføring

Fakturainformasjon kunden registrerer på NACs nettsider overføres kryptert gjennom SSL (Secure Socket Layer). SSL er et etablert kodesystem som lar kundens nettleser automatisk kryptere data før det sendes NAC – som igjen sikrer at all personlig informasjon forblir så trygg som mulig.

Utveksling av informasjon med tredjeparter

NAC deler informasjon som gjelder kundens reiseplaner, med tredjeparter som flyselskap, skip, hotell og transportselskap. Opplysninger kan også bli gitt til tredjeparter for kredittsjekk, til myndigheter eller som pålagt av loven. Kundeinformasjon vil aldri bli gitt videre til enkeltpersoner eller selskaper som ikke er direkte ansvarlig for deler av kundens reise.

Beskyttelse av data

NAC tar en rekke forholdsregler for å sikre innhentede personopplysninger. NAC har adekvate fysiske, elektroniske og driftsprosedyrer som skal forhindre uautorisert adgang, holde opplysningene korrekte og sikre at de brukes slik de skal.

Kundens rettigheter

NAC registrerte kunder har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi har lagret på dem. Ved å kontakte oss vil vi gi ut denne informasjonen så raskt som mulig, og senest innen 30 dager.

Registrerte kunder kan også endre eller oppdatere ulike personopplysninger gjennom Min Side i vår bookingløsning. De kan også kontakte oss med spørsmål om å korrigere, supplere eller slette opplysninger som ikke er korrekte.

NAC kan bruke epostadresser gitt ved registrering eller annet for periodevis utsendelse av nyhetsbrev om nye seilinger, spesialtilbud, tjenester eller andre nyheter. På forespørsel vil vi fjerne brukere fra databasen, eller la de reservere seg fra å stå på fremtidige epostlister for nyhetsbrev. Kunder som mottar slike eposthenvendelser de ikke ønsker å motta igjen, kan kontakte info@norwegianadventurecompany.com

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: President Harbitz Gate 4, 0259 Oslo, Norge

E-post: info@norwegianadventurecompany.com

Proud sponsors

Intersport – Norwegian Adventure Company partner
Mamut – Norwegian Adventure Company partner
Mercedes Benz – Norwegian Adventure Company partner
Ringnes – Norwegian Adventure Company partner
Chaqwa – Norwegian Adventure Company partner
Coca Cola – Norwegian Adventure Company partner
DN – Norwegian Adventure Company partner
Norwegian Adventure Company
Arctic Adventure Club

Bli med på reisen!

Abonner på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert på "the latest and greatest" innen opplevelsesturer.